GÖTEBORGS STIFTSHISTORISKA SÄLLSKAP
+ VERKSAMHETSÅRET 2023–2024 +

Den vid årsmötet den 25 april 2023 valda styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Anders Jarlert
Vice ordförande Anders Brogren (tillika protokollssekreterare)
Ordinarie ledamöter Ingvar Bengtsson
Anders Eliasson, kassör och kallelsesekreterare
Agneta Hermansson
Olle Hjortzberg-Nordlund (bokförråd)
Sture Svengren
Suppleanter Ulf Andersson
Bengt Nilsson
Kicki Johansson

Styrelsen har sedan föregående årsmöte hållit två sammanträden, varav ett per capsulam. Sällskapets hemsida på Internet, som kontinuerligt uppdaterats av Anders Brogren, har adress: www.stiftshistoria.nu. Revisorer har varit Ingela Österström Ekberg och Jan-Ove Wernersson med Margareta Hyltegren och Anette Johansson som suppleanter.

Årsmötet 2023 ägde rum på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg den 25 april. Lena Eriksson avgick ur styrelsen, och ersattes av Ingvar Bengtsson. Som suppleant ersattes han av Kicki Johansson. I samband med årsmötet höll Martin Berntson föredrag om ”Väckelsen i Västra Frölunda: Från Lindroth till Alliansmissionen”, med ett fyrtiotal deltagare.

Arbetet med Göteborgs stifts herdaminne 1620–1999 har fortsatt med uppdatering och skrivande av biografier och bibliografier i Ale och Vättle, Marks och Bollebygds, samt Kinds kontrakt, liksom arbetet med rättelser och tillägg till tidigare band.

Den 36:e stiftshistoriska dagen hölls lördagen den 26 augusti 2023 med subventionerad bussresa till Fjärås, Förlanda och Tjolöholm. Även lokalt intresserade hade inbjudits och infunnit sig. Deltagarantalet uppgick till ett åttiotal. Efter välkomsthälsning av kyrkoherde Patrick Lind, höll TD Ingvar Bengtsson föredrag om Fjärås kyrka, varefter kyrkans orglar presenterades av kantor Kerstin Odeberg. Ingvar Bengtsson fortsatte med presentationer av Förlanda kyrka och Tjolöholms kyrka. Förre domkyrkoorganisten Bengt Nilsson spelade på orglarna i Fjärås och Förlanda. Orgelbyggare Tore Johansson berättade om orgeln i Tjolöholms kyrka.

Höstmötet ägde rum lördagen den 14 oktober i Kungälvs kyrka och församlingshem. Konservator Maria Lagerqvist talade om ”Nytt ljus på Kungälvs kyrktak” med omfattande bildvisning, och kontraktsprosten Mikael Isacson presenterade det unika dopkapellet i Kungälvs kyrka. Deltagarantalet uppgick till ett femtiotal.

Våren 2024 har två föredrag anordnats på Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg: tisdagen den 9 april av docent Barbro Wallgren Hemlin: ”I döda predikanters sällskap”, och tisdagen den 23 april (i samband med årsmötet) av professor Olle Edström: ”Kantater i Göteborg 1923”.

Det stiftshistoriska symposiet i Kalmar hölls, som förut meddelats 3–4 maj 2023. Ingvar Bengtsson, Anders Brogren och Margareta Brogren representerade sällskapet. Symposiet 2023 hålls i Kalmar 3-4 maj.

Sällskapet har 63 ständiga och 60 årsbetalande medlemmar. Omkring 150 personer får brev. Stiftsgruppernas medlemmar erbjuds gratis medlemskap under studietiden. Under 2023 beviljade Göteborgs stift 20 000 kr ur Bidrag till organisationer.